Kvalitet i detaljerna: checklista för godkända Synergy-leverantörer


Klicka här för att se denna och andra artiklar i vår kvartals Legacy Tidskrift.

Varje ingrediens i Synergys WorldWides produkter och Nature’s Sunshine Products (NSP) levereras av en av 350 godkända leverantörer som granskats av NSP:s team för kvalitetskontroll. Alla Synergys råvaror köps av exceptionella leverantörer med samma höga kvalitetskrav. Och hur ser de kraven ut? Synergy ställer högsta möjliga krav på renhetsgrad, styrka och säkerhet.


Tänk på att godkända leverantörer inte är godkända för all framtid. Varje leverantör måste hela tiden kunna bevisa att kvaliteten på deras produkter och metoder är fortsatt hög. Lynda Hammons, NSP:s chef för kvalitetssäkring, förklarar att det från början till slut finns hundratals steg som NSP:s team för kvalitetskontroll utför för att se till att kunderna får produkter av högsta möjliga kvalitet.

Metoden för att välja ut leverantörer består av fyra grundfaser och varje fas innehåller dussintals olika protokoll. Nedan följer de faser som Hammons leder sitt team igenom, så att NSP och Synergy kan leverera livsförbättrande produkter till dig:

Enkät

Enkäten fungerar precis som en preliminär intervju. Synergy och NSP vill vara säkra på att de har grundläggande information om potentiella leverantörer och deras produkter innan de går vidare med ytterligare granskning. Information som  företagets historia och vilka metoder som används för att tillverka och testa produkter samlas in. Genom enkäten tar våra team reda på produktens släkte och art, samt vilken del av växten som används. Om enkäten säger att leverantören endast använder stjälkmaterial, men Forskning- och Utvecklingsavdelningen hittar spår av rötter och blad, sjunker leverantörens trovärdighet.

Leverantörer måste tillhandahålla information om var den efterfrågade råvaran ursprungligen skördades. Leverantörer som är baserade i Indien eller Kina måste genomgå extra granskningar och riskbedömningar. Material som tillverkas i dessa länder anses vara högriskprodukter, vilket betyder att sannolikheten är högre att de inte uppfyller Synergys och NSP:s kvalitetskrav.  

Varuprover

Ingenting som en leverantör påstår i enkäten tas för givet. Alla ingredienser, även ingredienser från tidigare pålitliga leverantörer, måste testas för att bekräfta att de uppfyller NSP:s och Synergys krav. Därför ombes leverantörer som går vidare efter enkäten att skicka varuprover av ingredienserna. Forskning- och Utvecklingsavdelningen och forskare inom olika hälsorelaterade områden granskar ingrediensernas säkerhetsinformation och testar sedan om produkterna innehåller mikroföroreningar, tungmetallsföroreningar och allergiframkallande ämnen. Produkternas säkerhet, renhetsgrad och styrka bedöms i NSP:s labb för kvalitetssäkrings. En av Forskning- och Utvecklingsavdelningens uppgifter är att kontrollera om provingrediensernas partiklar är av rätt storlek och är lösliga i vätska. NSP:s slutmål vid provtestningen är att avgöra huruvida en ingrediens kommer att fungera som beståndsdel när slutprodukten skapas.

Granskning på plats

Hammons är certifierad kvalitetskontrollant av American Society for Quality. Hon schemalägger granskningar på plats med leverantörer som gått igenom de två första stegen. Under granskningarna bedömer Hammons anläggningens hygien, bokföring och verksamhetsprotokoll, men hennes arbete tar inte slut där.

Att förstå ett företags historia är grunden för att bygga en bestående affärsrelation. Hammons tar reda på hur länge en leverantör varit verksam och hur många anställda leverantören har. Innan granskningen bekantar hon sig med företagets organisation och dokumentationsvanor. Varje gång en anställd rengör en maskin eller ett utrymme i tillverkningsanläggningen måste någon dokumentera vem som gjorde detta och skriva under på att uppgiften genomfördes på rätt sätt. Här kommer mikroövervakningen av miljön med i bilden. Bara för att ett företag har ett santitetsprotokoll innebär det inte automatiskt att en tillverkningsanläggning blir ren. Procedurerna måste vara effektiva. Inspektörerna ser till att granska varje utrymme och mäta hur noggranna en leverantörs rengöringsprocedurer är.

Korrekt dokumentation är bara halva problemet. Hammons och hennes team verifierar sedan under inspektionen att saneringen som deklareras i ett företags dokumentation verkligen stämmer. Det första ett inspektionsteam vanligtvis gör under inspektion av en anläggning är att leta efter tvål och varmt vatten i badrummen. Om tvål saknas eller vattnet i handfatet inte blir varmt inom 15 sekunder, underkänns leverantören automatiskt. Hammons har underkänt flera leverantörer  på dessa grunder.

Inspektionsteamet granskar sedan dokumentation som visar att leverantörens råvaror testas på rätt sätt. Dokumentation från en månad till ett år tillbaka i tiden efterfrågas slumpmässigt. NSP-inspektörerna granskar sedan labben och utrustningen, och utvärderar även testprocedurernas effektivitet.

”Många företag tänker inte på att fråga sina leverantörerna om utbildningsprogram för anställda”, säger Hammons. Det är rimligt att anta att vissa standardprocedurer inte kommer att utföras på rätt sätt om anställda inte utbildats  att följa några standardrutiner. Leverantörer som säkerställer att anställda följer bästa praxis för tillverkning godkänns oftare av NSP:s inspektörer.

Godkännande och fortlöpande inspektioner

Efter att ha granskat all insamlad information – första enkäten, varuprovstestet och en inspektion på plats – och verifierat att alla obligatoriska data samlats in, kan Hammons lägga till en leverantör på listan över godkända leverantörer, men inte utan att avdelningarna för Forskning och Utveckling, kvalitetskontroll och inköp också skriver under på godkännandet.

Hammons utför 40-60 inspektioner per år på plats, vilket omfattar både gamla och nya leverantörer. Nya leverantörer måste genomgå en inspektion på plats för att godkännas. En leverantör som klarade sin första inspektion på plats inspekteras fortlöpande vart annat år. Det tas aldrig för givet att etablerade leverantörer är pålitliga; alla leverantörer måste redovisa sina ingredienser och procedurer.

Varje produktparti som Synergy producerar skapas med kunden i åtanke, och denna noggranna process börjar långt innan själva tillverkningsprocessen. På Synergy handlar allting om kvalitet, hälsa och kunderna och därför kommerkvalitetssäkringsteamen aldrig att slarva eller ta genvägar. Alla som köper Synergys produkter kan vara säkra på att de innehåller de renaste ingredienserna från de bästa leverantörerna.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us